Västlänken Station Haga

Underjordisk station i kulturhistorisk miljö

ABAKO arkitektkontor AB är, i samverkan med det engelska arkitektkontoret JSA Architecture Ltd, ansvariga arkitekter för Station Haga. Stationstunneln är belägen på cirka 30 meters djup under en av de känsligaste kulturmiljöerna i centrala Göteborg. När Västlänken är färdig är Station Haga en fyrspårsstation med 250 meter långa plattformar i två parallella tunnlar.

Uppgångar i norr och söder

Uppgångar i norr och söder

Station Haga ligger till största delen i berget under Hagakyrkan och Hagaparken. Uppgångar från stationen planeras i Alléstråket i norr och i anslutning till Vasagatan i söder. Större delen av området ovan mark är klassat som riksintresse med bland annat värdefulla kulturbyggnader och parkområden.

Utmaning att skapa en trivsam väntmijlö i underjorden

Utmaning att skapa en trivsam väntmijlö i underjorden

ABAKO och JSA arbetar med gestaltningen av stationstunneln och plattformarna för att skapa en trivsam och trygg miljö. En del i uppdraget är att skapa plattformsinredning för väntande resenärer. ABAKO skissar på möbler som ska främja social interaktion och ge ett enhetligt intryck på plattformen.

"En av de viktigaste utmaningarna är att skapa en trygg och trivsam resandemiljö i en så djupt liggande underjordisk station."

ABAKO har även fått uppdraget av Västtrafik att utforma terminalbyggnaden ovan mark.

En järnvägstunnel under centrala Göteborg

En järnvägstunnel under centrala Göteborg

Västlänken är en underjordisk järnvägsförbindelse under centrala Göteborg med tre stationer – Station Centralen, Station Haga och Station Korsvägen. Projektet knyter samman inkommande järnvägslinjer från norr, öster och söder, vilket skapar förutsättningar för nödvändiga kapcitetsökningar av den regionala pendeltågstrafiken. Det ger också en högre tillgänglighet till stadskärnan och spridning av bytespunkterna till övrig kollektivtrafik.