Kvalitet och miljö

ABAKO arkitektkontor AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015.               Märke F 9001+14001 17021

Vi arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring från våra projekt. Vi har en väl fungerande process för förbättringsarbete och vår företagsform bidrar till att kunskapen överförs mellan alla medarbetare på kontoret.

MILJÖPOLICY

Miljöhänsyn är en självklar del i vår strävan att skapa god arkitektur, hand i hand med övriga grundläggande kvalitéer i planering, byggande och inredning. Tillsammans med beställare och övriga parter i ett projekt skall vi sträva efter att skapa kretsloppsanpassade miljöer.
I vår verksamhet svarar det byggda resultatet av våra uppdragsarbeten för den största delen av vår miljöpåverkan, men även våra stödfunktioner har effekter på miljön. Vi arbetar för att vi i hela vår verksamhet skall stödja en utveckling mot ett hållbart samhälle.

ABAKO skall sträva efter
• att personalen genomgående har hög kompetens inom miljöområdet.
• att miljöfrågor medvetet beaktas i hela vår verksamhet.
• att med kunskap och engagemang i kretslopps- och resurshushållningsfrågor se till att vårt miljöarbete ständigt förbättras.

ABAKO skall i externa uppdrag sträva efter

• att bidra till att våra uppdragsgivare väljer system och material som utifrån ett livscykelperspektiv är så miljöanpassade som möjligt.
• att byggnader och miljöer vi projekterar får en för projektet relevant livslängd, med goda möjligheter till miljöanpassat nyttjande.
• att samarbeta med övriga konsultdicipliner och aktörer för att i projektet finna lösningar grundade på ett helhetsperspektiv.

ABAKO skall i stödfunktionerna sträva efter
• att minska miljöpåverkan orsakad av kontorets drift.

ABAKO förbinder sig att följa tillämpliga lagar, föreskrifter och övriga krav som verksamheten berörs av.

 

Tillsammans är hållbart Tillsammans är hållbart
Vision

Tillsammans är hållbart

Vår vision är att förverkliga nyskapande och funktionell arkitektur som berikar allas vardag. Med nyfikenhet och lång erfarenhet utmanar vi det konventionella. Vi vill alltid arbeta i nära dialog med beställare, brukare och konsulter. Tillsammans kan vi hitta långsiktigt hållbara lösningar.

Om ABAKO
Vad vi gör och har gjort Vad vi gör och har gjort
Projekt

Vad vi gör och har gjort

Sedan starten 1973 har vi genomfört tusentals uppdrag. Vi arbetar med skissarbete, projektering och visualisering i uppdrag av olika storlekar och komplexitet. Bland våra projekt hittar du bostäder, sjukhus, skolor, resecenter, köpcenter, parkeringshus, bibliotek och mycket mer.

Projekt