Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är ett integrerat verksamhetssystem som omfattar hela företagets verksamhet och är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 respektive 14001:2015.

Märke F 9001+14001 17021

ABAKOS Kvalitetspolicy

Vi ska motsvara förväntningar och krav – i enlighet med vår vision – beträffande såväl vår arbetsprocess som resultatet i form av handlingar och färdig byggnad.

Vårt kvalitetsarbete skall syfta till:

 • att genom relevanta rutiner och arbetsmetoder optimera arbetsprocessen så att utrymme för kvalitativ kreativitet kan maximeras,
 • att följa lagar, andra tillämpliga krav och branschens etiska regler,
 • att trygga det av kunden förväntade resultatet och bidra till samhällets behov av god arkitektur och miljö.

Vårt verksamhetssystem skall:

 • omfatta hela företagets verksamhet och alla uppdragsfaser,
 • ständigt förbättras utifrån våra intressenters behov,
 • vara stringent och tydligt i syfte att vägleda och underlätta för oss medarbetare i vår yrkesvardag.

 

ABAKOS Hållbarhetspolicy

Miljöhänsyn och hållbar utveckling är en självklar del i vår strävan efter att skapa god, sinnlig arkitektur som adresserar de samhällsutmaningar vi står inför idag och som bäddar väl för framtida generationer.

I vår verksamhet svarar det byggda resultatet och dess samhällseffekter för största delen av vår möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Även vårt interna arbete och kontorets drift är av vikt för den omställning som krävs. Tillsammans verkar vi för att vår verksamhet skall bana väg för en utveckling mot ett hållbart samhälle. Det är tillsammans, inte bara oss kollegor emellan utan även med våra kunder, kunders kunder, samarbetspartners, övriga intressenter och samhällsaktörer, som vi kan ställa om och ställa rätt.

På ABAKO ska vi internt sträva efter:

 • att tillsammans ha en genomgående hög kompetens inom miljö och hållbarhet,
 • att miljö- och hållbarhetsfrågor medvetet beaktas i hela vår verksamhet, såväl vad gäller kontorets drift, våra leveranser till kund och det allmännas bästa,
 • att med kunskap och engagemang se till att vårt miljö- och hållbarhetsarbete ständigt förbättras, vilket också innebär;
 • att ta stöd av och samverka med andra för att fylla de kunskaps- och kompetensluckor vi själva inte bemästrar.

I våra uppdrag mot kund ska vi sträva efter:

 • att med hjälp av vårt engagemang och vår samlade kompetens uppmuntra våra kunder att höja ambitionsnivån i våra projekt vad gäller miljö- och hållbarhet,
 • att samverka med övriga konsultdiscipliner och aktörer för att i projekt finna lösningar grundade på ett helhetsperspektiv,
 • att guida kunden i olika vägval för hållbara lösningar liksom för en långsiktigt hållbar helhet, i allt ifrån strategiska beslut i tidiga skeden till val av system och material i senare skeden, samt
 • att byggnader och miljöer vi gestaltar tar hänsyn till inte bara produktion och drift, utan även förvaltning, livslängd och synergier med omgivning och omvärld.

Vidare åtar vi oss att uppfylla gällande lagar och bindande krav inom området.

Tillsammans är hållbart Tillsammans är hållbart
Vision

Tillsammans är hållbart

Vår vision är att förverkliga nyskapande och funktionell arkitektur som berikar allas vardag. Med nyfikenhet och lång erfarenhet utmanar vi det konventionella. Vi vill alltid arbeta i nära dialog med beställare, brukare och konsulter. Tillsammans kan vi hitta långsiktigt hållbara lösningar.

Om ABAKO
Vad vi gör och har gjort Vad vi gör och har gjort
Projekt

Vad vi gör och har gjort

Sedan starten 1973 har vi genomfört tusentals uppdrag. Vi arbetar med skissarbete, projektering och visualisering i uppdrag av olika storlekar och komplexitet. Bland våra projekt hittar du bostäder, sjukhus, skolor, resecenter, köpcenter, parkeringshus, bibliotek och mycket mer.

Projekt