Norrbotniabanan, Västerbotten och Norrbotten

Trafikverket planerar för en ny järnvägssträckning som binder samman kommunerna längs norra Norrlandskusten - Norrbotniabanan. I nuläget finns en järnvägskorridor angiven med förslag på stationslägen. De berörda kommunerna såg ett behov av att utreda hur dessa stationslägen påverkar de olika orterna och vilka möjligheter som finns kring stationsområdena. ABAKO har tillsammans med Ramböll utrett utformningen av stationerna och den omgivande stadsstrukturen i de olika stationslägena inom kommunerna - Byske, Piteå, Antnäs och Luleå. I Piteå och Luleå finns stationer idag, men dess lägen och storlek kommer att justeras och helt nya stationsområden behöver utvecklas. I de mindre orterna Byske och Antnäs finns varken järnväg eller stationer idag. I Byske kommer järnvägen passera rakt genom samhället på en bro, så här handlar det bland annat om att hitta sätt att integrera en helt ny storskalig struktur och minska barriäreffekten så mycket som möjligt. I Antnäs passerar järnvägen strax utanför samhället, så här ligger fokus bland annat på att ta tillvara naturliga stråk och skapa en trygg och attraktiv stationsmiljö utanför bebyggelsen.

Beställare: Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun (ABAKO underkonsulter till Ramböll Sverige AB)
År: 2022-2023

Masterplan för stationsområdena

Masterplan för stationsområdena

Vi tog fram masterplaner för de olika stationsområden baserade på analyser av stadens stråk och utvecklingsmöjligheter. Stationerna blir viktiga bytespunkter mellan tåg och lokaltrafik, så en viktig del i det hela var att hitta naturliga samband mellan de olika trafikslagen och stadens gatunät. Vid alla stationer sker den huvudsakliga koppling från ena till andra sidan av järnvägen under spåren och därmed blev en viktig del i utredningen att utforma trygga och tillgängliga passager under järnvägen. En annan viktig del låg i att hitta en naturlig placering av en stationsbyggnad eller vänthall för att öka tryggheten och samtidigt ge förutsättning för kommersiellt gångbara lokaler.

Här en masterplan för Piteå station.

Minskad barriäreffekt och attraktiva miljöer under en järnväg

Minskad barriäreffekt och attraktiva miljöer under en järnväg

I Byske passerar järnvägen genom samhället på en bred bro. Genom att placera vertikalförbindelser mot plattformen och vänthall för buss och tåg i anslutning till vägen skapas förutsättningar för trygga miljöer.

Stationerna längs Norrbotniabanan

Stationerna längs Norrbotniabanan

Följande fyra stationer var del av utredningen: Byske station i Skellefteå kommun, Piteå station i Piteå kommun samt Antnäs station och Luleå station i Luleå kommun.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med utformning av stationer och stationsområden i tidigt skede? Hör gärna av dig!