Stenungsunds resecentrum

Stenungsunds resecentrum ska flyttas

Stenungsunds resecentrum ska flyttas

Stenungsunds resecentrum ska flyttas från sitt nuvarande läge strax norr om centrum till ett läge vid Stenungstorg och i samband med detta uppgraderas till ett modernt resecentrum med högre kapacitet för att klara ökat kollektivtrafikresande. Bussterminalen ger plats för 15 bussar och dockar mot en gemensam buss- och tågplattform.

Målsättning har varit att skapa ett tryggt, tydligt och attraktivt resecentrum som ökar viljan att resa kollektivt. Stationens nya placering och utformning med gångtunnel ska fungera som en länk i staden genom att knyta ihop östra och västra sidan av järnvägen samt hjälpa till att stärka centrum och ta till vara synergieffekter mellan centrumhandel och resecentrum.

Ambitionen att skapa ett klimatneutralt resecentrum har fått prägla materialval och gestaltning.

Ambitionen att skapa ett klimatneutralt resecentrum har fått prägla materialval och gestaltning.

Gestaltningen av stationsområdet tar avstamp i den lokala kontexten: skärgården. Stationsbyggnaden ska andas modernt hamnmagasin. Torg- och markgestaltningen föreslås knyta an till de bohuslänska klipporna i sitt formspråk. Byggnadens avrundade hörn ger volymen ett mjukt men stadigt uttryck och ska underlätta flöden av människor runt byggnaden. Resecentrumet signaleras tydligt till förbipasserande längs Göteborgsvägen utan avisande hörn och ger resecentrum ett ansikte. I strävan att byggnaden ska vara klimatneutral används i stor utsträckning trä och träkonstruktion får sätta prägel på vänthall och plattformsmiljö.

Inbjudande interiör skapar en trygg miljö.

Inbjudande interiör skapar en trygg miljö.

I vänthallen bildas i fasad inbjudande sittnischer mellan träkonstruktionens pelare. Sittbänkarna speglas på fasadens utsida, samt återkommer i väderskydd längs plattformen. Den vinklade väggen i vänthallen plockar upp bussterminalens geometri som tydligt syns genom vänthallens norra glasfasad. Den vinklade väggen skapar även en spännande dynamik i kontrasten mot den rundade fasaden samt utgör lämplig plats för information och skyltning. Stora uppglasade fasader ger uppsikt över buss och tåg från vänthallen.