FKN - Försörjningskvarter Norr, Östra sjukhuset, Göteborg

Ett nytt försörjningskvarter ska byggas på Östra sjukhuset för att ta hand om nya logistikflöden. Byggnaderna innefattar verksamheter såsom laboratoriemedicin, bårhus, utbildnings-och konferensrum, simulatorcentrum, den stora personalrestaurangen och mycket mer. ABAKO har arbetat med projektet under ett flertal år och under hösten 2023 jobbar vi vidare med program- och systemhandling.

Byggnaden ligger i ett mycket synligt läge på sjuhustomten och gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet som en väl sammanhållen volym trots sitt mycket varierande verksamhetsinnehåll.

Framför byggnaden skapas ett nytt gestaltat stadsrum på sjukhustomten i form av ett torg med parkkänsla. Denna plats erbjuder tillgång till grönytor och aktivitetszoner enligt Västfastigheters ambition att skapa en mångfald av utemiljöer som tillgodoser olika behov och upplevelser.