Centrumutveckling, Vårgårda

Utveckling av Vårgårda centrum och station

ABAKO har fått i uppdrag av Vårgårda kommun att utarbeta en övergripande strategi för utveckling av Vårgårda centrum och stationsområde. Uppgiften är huvudsakligen att utveckla stationsområdet i samband med att ytterligare ett järnvägsspår ska byggas förbi stationen, att skapa ett sammanhängande centrum där gator och funktioner stärker varandra och att ge Vårgårda en tydlig och välkomnande fasad mot järnvägen.

En sammanhängande grön småstad

En sammanhängande grön småstad

Framtidens Vårgårda är en välfungerande småstad med gröna gator och gårdar. Strukturen och gaturummen stärks med ny bebyggelse i Vårgårdas skala. Fler bostäder ger mer liv åt centrum och ett ökat kundunderlag till handeln. Närheten till lokal service och tågstationen gör det attraktivt att bo i Vårgårda och enkelt att pendla till grannkommunerna. Utvecklade gång- och cykelstråk gör Vårgårda till en riktig promenadstad.

Utvecklat stationsområde

Utvecklat stationsområde

Ett nytt stationshus stärker kopplingarna med staden. Uppglasade väntytor ger god kontakt med både tåg och bussar. En ny gångtunnel, öster om den befintliga, kopplar på ett tydligt sätt till huvudstråken i Vårgårda och knyter ihop både stationsområdet och centrum. Dess nya läge gör det möjligt att skapa tillgängliga lutningar och bättre överblick för ökad trygghet. Ett stationstorg kopplar ihop stationshuset och gångtunneln.

Ny bebyggelse i Vårgårdas skala

Ny bebyggelse i Vårgårdas skala

Stationsområdet ramas in av nya kvarter med bostäder och verksamheter, för att aktivera de mest centrala delarna och ge Vårgårda en tydligare fasad mot järnvägen. Den nya bebyggelsen utformas med utgångspunkt i Vårgårdas klassiska skala och karaktär.

Öppna upp Centrumhuset med glasad utbyggnad

Öppna upp Centrumhuset med glasad utbyggnad

Centrumhuset är det första som möter när besökare anländer till centrum från tåget. Genom att bygga ut med en glasad tillbyggnad blir byggnaden mer välkomnande mot besökare och innehållet exponeras på ett bättre sätt. Torget framför entréerna får en bättre koppling till verksamheten.