Skra Bro, Göteborg

Småstad på landet

Göteborgs stad bjöd in ABAKO till ett parallellt uppdrag för utformningen av ett nytt bostadsområde vid Skra bro i Björlanda på Hisingen i Göteborg. Uppdaget gick ut på att skapa ett litet centrum som integreras med ny bostadsbebyggelse. Vi placerade ett torg på den mest centrala och integrerade platsen vid Skra Bro. Torget och gångstråket genom området knyter ihop det nya med Björlandas gamla centrum. Vid torget ligger en större livsmedelsbutik, mindre butiker, restauranger, verksamheter och ett äldreboende.

Småstadskvarter med lantlig karaktär

Småstadskvarter med lantlig karaktär

Närmast torget föreslog vi en småstadsmässig bebyggelse i uppbrutna kvarter med varierande hushöjder. Björlandas lantliga karaktär ger karaktär åt den nya bebyggelsen. Gröna gårdar och gator ger goda möjligheter till sociala kontakter och lek. Gårdshus och växtlighet skapar intima rumsbildningar.

I den södra delen av området föreslog vi småhusbebyggelse som infogas i grönskan

"Gårdarna och gatorna är utformade för att fungera som lokala mötesplatser där de boende kan känna tillhörighet."

Aktivitetsstråket

Aktivitetsstråket

Ett gångstråk som leder från den gamla ”centrumbildningen” i norr via busshållplats och torget vidare söder ut förbi skolan, sporthallen och förskolan ner mot aktivitetsstråket vid fotbollsplanen och dagvattendammen. Stråket binder samman Björlanda och fungerar som en skyddad mötesplats i bostadsområdet.

Bearbetad gatumiljö

Bearbetad gatumiljö

Låg växtlighet skymmer bilarna på pendelparkeringen, men visar landskapet.

Kongahällavägens körbana är tydligt markerad med kansten och kvartersbebyggelsen har förträdgårdar som aktiverar gaturummet.