Jakobsberg, Karlstad

En ny attraktiv stadsdel i centralt och vattennära läge

Sydost om stadskärnan i Karlstad ligger det gamla flygfältet. Området är nu aktuellt för utveckling av bostäder och verksamheter. Klarälvens deltalandskap och den 1700 m långalandningsbanan  ger intressanta förutsättningar för att skapa en helt ny central, attraktiv stadsdel. ABAKO har tillsammans med PEAB och Karlstad kommun tagit fram planeringsunderlag för den nya stadsdelen.

Övergripande programmål har varit:
- att stärka Karlstads identitet
- att skapa en attraktiv boendemiljö
- att området ska vara ett attraktivt utflyktsmål
- att utbyggnaden ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.

Länka samman med staden

Länka samman med staden

En av de viktiga frågorna är att knyta ihop Jakobsberg med staden, att länka samman den nya strukturen med den befintliga stadsstrukturen.

En annan viktig fråga är att hitta starka identitetsskapande element som får påverka gestaltningen av området. Här har tankarna om att bevara landningsbanan som en stadspark eller ett aktivitetsstråk i stadsdelen vuxit fram.

"En central fråga i vårt arbete har varit att studera hur en genomfartsgata kan bli ett nav och inte en barriär."

Förhållningssätt till höjda vattennivåer

Förhållningssätt till höjda vattennivåer

Stadsdelens läge mitt i Klarälvens delta innebär båda kvaliteter och svårigheter. En utmaning har varit att skapa god kontakt med vattnet samtidigt som det blir möjligt att hantera periodvis mycket höga vattennivåer. Inriktningen är att höja marknivån cirka två meter för att få ett hållbart utgångsläge för byggnation.

Gamla landningsbanan blir dubbel tillgång

Gamla landningsbanan blir dubbel tillgång

Landningsbanans läge bevaras i form av ett aktivitetsstråk genom stadsdelen. Den fungerar också som buffertmagsin vid översvämning.