ABAKOs tävlingsbidrag - Fagerhultskolan i Hindås

EN SAMMANHÅLLEN SKOLBYGGNAD

Vi har strävat efter att hålla samman såväl byggnad som omgivande ytor. Med en kompakt byggnad minimeras de invändiga avstånden och det skapas även förutsättningar för sammanhängande utvändiga rum som är lätta att överblicka. Vi föreslår en skolbyggnad som är uppdelad på tre huvudvolymer, som hämtat sin form och skala från klassiska svenska bruksbyggnader med sadeltak. Dessa volymer binds samman av något lägre, uppglasade länkar där vi också placerat skolans entréer. Detta bryter med skalan och ger en tydlighet kring var man ska gå in. Vi tänker oss att de tre huvudvolymerna har stående träpanel, som även fortsätter in i länkarnas sidoväggar, men att panelbredden varieras så att varje volym får en egen identitet. Sadeltaken skapar utrymme för ett fläktrum i varje byggnadskropp och dess lutning passar också väl för placering av solceller på södersidan av byggnaden.

 

På entrétorgets stora glasfasad mot skolgården föreslår vi transparenta solceller i varma kulörer. Detta för tankarna till nationalromantikens glasverandor, samtidigt som det påminner om behovet att ställa om till förnybara energikällor. Dessutom är moderna solceller ett bra skydd mot stark solinstrålning.

 

Övrig fasad mot sydväst och sydost förses med fast, utanpåliggande solavskärmning i form av en pergola på entréplanet och lameller på konsoler på det övre planet.

Merparten av rummen ligger så att de får direkt dagsljus. I byggnadens kärna har vi valt att placera förråd, toaletter samt några mindre grupprum som används som komplement till undervisningen. De senare får indirekt dagsljus via de lanterniner som placerats centralt byggnaderna, samt också via glaspartier mot exv studietorgen.