Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

En ny station i centrala Varberg

Trafikverket planerar för en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan genom Varberg. Stationen flyttas till ett läge norr om befintlig stationsbyggnad med plattformar nedsänkta i ett tråg. Direkt söder om plattformarna övergår tråget i en tunnel. Tunneln sträcker sig under staden och mynnar i Breared. Den befintliga enkelspåriga järnvägen längs kusten tas bort. ABAKO ansvarar för gestaltningen av den nya stationen och andra byggnadsverk i anslutning till spårutbyggnaden.

Förbättrad kontakt med havet

Förbättrad kontakt med havet

Genom att järnvägen placeras under marknivån förbättras Varbergs kontakt med havet. Samtidigt planerar kommunen en flytt av hamnverksamheten, vilket frigör stora markområden där en ny stadsdel planeras. För Varbergs kommun är utbyggnaden av Västkustbanan det första steget i stadsomvandlingen.

Anpassat till Varbergs skala

Anpassat till Varbergs skala

Varbergs skala och riktningar har varit styrande i placeringen av kopplingarna över tråget. Genom placeringen av gång- och cykelbron bildas ett tydligt och väl definierat stationsrum mellan uppgångarna, vars utbredning motsvarar en vanlig kvarterstorlek i Varberg. Målsättningen är att resenären ska bli omhändertagen på plattformen samtidigt som stationen anpassas till stadens skala.

Vill du veta mer om Varbergstunneln? Kontakta gärna mig.

God kontakt plattformar och stad

God kontakt plattformar och stad

Eftersom stationstråget till stor del är öppet skapas goda möjligheter till koppling och kontakt mellan staden och plattformarna. Utblickar och dagsljus ökar tydligheten och trygghetskänslan för resenären. Öppenheten medför också att stationen exponeras bättre i staden och gör det lättare att förmedla Varbergs karaktär i stationsmiljön.

Olika karaktär åt öster och väster

Olika karaktär åt öster och väster

Åt öster öppnar sig trågväggen mot staden i form av en terasserad yta med möjlighet till växtlighet. Landskapsinslaget i denna del av stationen mjukar upp hela stationsanläggningen och ger en god koppling mellan marknivå och plattformsnivå. Den västra trågväggen ger stadga till stationsrummet och kontrast till sidoplattformen.

Stationsområdet som helhet

Stationsområdet som helhet

Abako har även studerat stationsområdet som helhet och dess kopplingar till centrum på uppdrag av Varbergs kommun. I arbetet ingick bl.a flödesanalyser för olika trafikslag, gestaltningsskisser på cykelparkering och framtagande av underlag till kvalitetsprogram.