Har skolorna plats för alla elever?

Har skolorna plats för alla elever?

Under augusti är det skolstart för Göteborgs 55 000 grundskolebarn. Finns det plats för alla elever?
Abako har kartlagt kapaciteten på stadens 140 kommunala grundskolor.

När är en skola full? Hur många barn får plats? Vilken kapacitet har skolans matsal? Räcker befintliga specialsalar för ett ökande elevantal? Finns det tillräckliga ytor i utemiljön?

Svaren på alla dessa frågor behövs för att Göteborgs stadsledningskontor ska kunna prioritera resurser och satsa mest i de stadsdelar som har störst behov. På så vis kan det skapas en likvärdighet mellan skolorna.
Därför har stadsledningskontoret i Göteborg gett Abako Arkitektkontor i uppdrag att göra en kapacitetsutredning av stadens alla 140 kommunala grundskolor.

– Skola för skola har vi gått igenom ritningsmaterial. Utifrån vilka ytor olika typer av lokaler och utomhusmiljöer har, så har vi med hjälp av en gemensamt framtagen matris räknat ut varje skolas teoretiska elevantalskapacitet, berättar Abakos Maria Niklasson Holmgren, som tillsammans med arkitektkollegan Anders Sandberg och en projektgrupp med Petter Solbrekk som samordnare har genomfört projektet.

Utredningen visar hur många elever varje skola kan ta emot, utifrån fem olika parametrar:

* Klassrum och grupprum – antal och storlek.
* Matsalens kapacitet – räknat på tre matlag (sittningar) per dag.
* Specialsalar – för NO, slöjd, idrott, bild, hemkunskap och musik.
* Utemiljön – är ytan tillräcklig för respektive åldersgrupp?
* Fritidsverksamhet.

Dessutom har tillgängligheten på skolorna studerats. Finns det hissar, ramper och toaletter som uppfyller dagens tillgänglighetskrav?

– Vår utredning ger en tydlig bild av hur många elever som faktiskt ryms idag på varje skola. Stadsledningen har nu fått ett objektivt underlag för att fatta beslut om åtgärder på de olika skolorna. Vi har identifierat både flaskhalsar och outnyttjad kapacitet. Utredningen hjälper till att optimera lokalanvändning och investeringar i skolorna, säger Anders Sandberg.

Uppdrag: Kapacitetsutredning Göteborgs kommunala grundskolor.

Beställare: Stadsledningskontoret Göteborg.

Abako-medarbetare i projektet: Maria Niklasson Holmgren (uppdragsansvarig arkitekt), Anders Sandberg (uppdragsansvarig arkitekt), Petter Solbrekk (arkitektpraktikant), Dan Karlsson (arkitekt), AnnaKarin Stråhle (arkitekt), Mattias Nilsson (arkitektpraktikant).

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare